Sposób składania zamówień i zasady dostawy

 1. Zamówienia są składane w formie pisemnej, faxem lub e-mailem.
 2. Zamówienie powinno dokładnie określać: asortyment, ilość towaru, jednostkę miary, termin, miejsce i warunki dostawy (określenie, czy jest to odbiór transportem własnym, czy dostawa transportem Metpolu), nazwę (w tym formę prawną) i adres Zamawiającego oraz Płatnika; zamówienie powinno również zawierać pieczątkę firmową i imienną oraz podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Zamawiającego.
 3. W przypadku gdy adres dostawy jest inny niż adres siedziby Zamawiającego należy podać dodatkowo dane osoby upoważnionej do odbioru towaru wraz z numerem telefonu oraz przedłożyć upoważnienie do odebrania towaru w imieniu Zamawiającego wystawione na tę osobę.
 4. Zamówienie powinno zostać złożone nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz terminu dostawy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym. Jeżeli termin dostawy podany przez Zamawiającego nie jest możliwy do zrealizowania, zostanie uzgodniony najbliższy możliwy termin.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji dostawy Zamawiający może wprowadzić zmiany (pod warunkiem, iż będą możliwe do realizacji i nie będą istotnie zmieniały złożonego zamówienia), wyłącznie w formie pisemnej i nie później niż do godz.12.00 następnego dnia roboczego. Późniejsze wprowadzanie zmian może spowodować przedłużenie terminu realizacji zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia następuje według cen obowiązujących w ofercie Metpolu w dniu potwierdzenia realizacji zamówienia.
 8. W przypadku gdy Zamawiający zalega z płatnościami bądź też przekroczył swój limit kredytowy, realizacja zamówienia zostaje wstrzymana, a Zamawiający jest powiadamiany przez pracownika Metpolu.
 9. Dla zwiększenia dostępności wyrobów produkowanych przez Metpol Zamawiający mają możliwość zaopatrywania się w następujących miastach: Ełk, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Bytom, Warszawa, Wrocław, natomiast bezpośrednio z zakładu produkcyjnego w Suchym Lesie możliwa jest tylko realizacja zamówień pełnotirowych – dwudziestoczterotonowych.
 10. Z chwilą wydania towaru przez Metpol na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
 11. Zamawiający zobowiązany jest starannie zbadać zawartość zamówienia w momencie wydania towaru i potwierdzić jego odbiór na dokumencie WZ wystawionym przez Metpol. Zamawiający powinien ustalić przy odbiorze ewentualne braki lub uszkodzenia towaru. O stwierdzonych brakach lub uszkodzeniach towaru Zamawiający powinien powiadomić Metpol niezwłocznie, czyli w dniu dostawy, nie później jednak niż w ciągu 3 najbliższych dni roboczych.
 12. W przypadku braków lub uszkodzeń towaru powstałych w trakcie transportu dokonywanego na koszt i ryzyko Metpolu, Zamawiający powinien przy odbiorze przesyłki sporządzić protokół szkodowy lub dokonać adnotacji na dokumencie WZ, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika lub Metpolu.
 13. Stosownie do postanowień punktu 10 powyżej Metpol nie odpowiada za szkody lub braki powstałe podczas transportu dokonywanego na koszt i ryzyko Zamawiającego. Wszelkie roszczenia z tego tytułu są wyraźnie wyłączone.

Jakość oferowanych wyrobów

 1. Metpol zapewnia użycie do produkcji surowców o jakości blach zgodnej z wymaganiami europejskich norm dla budownictwa, a szczególnie stosowanie:
  a) blach stalowych ocynkowanych zgodnych z normą PN-EN 10143, PN-EN 10346,
  b) blach aluminiowych zgodnych z norma PN-EN 485-1; -2; -4,
  c) wysokoudarowego PVC,
  d) siatki z włókna szklanego.
 2. Potwierdzeniem jakości blach jest atest jakości otrzymywany przez Metpol od producenta blachy.
 3. Wyroby produkowane przez Metpol są zgodne z europejskimi normami i aprobatami technicznymi:
  a) PN-EN 13964 dla okuć i kształtowników do sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych i płyt z włókien mineralnych Thermatex,
  b) PN-EN 14195 dla kształtowników do stalowych rusztów ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych,
  c) AT-15-8246 dla kształtowników cienkościennych z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych,
  d) PN-EN 13658-1 dla listew wykończeniowych cokołowych, oporowych i dylatacyjnych oraz narożników i listew podtynkowych.
 4. Metpol udziela 6-miesięcznej gwarancji (liczonej od dnia wydania towaru) na swoje wyroby; przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi zostają wyłączone.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń związanych ze złym przechowywaniem towaru przez Zamawiającego oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie przechowywania towaru przez Zamawiającego. Towary powinny być przechowywane przez Zamawiającego w pomieszczeniach suchych i przewiewnych oraz powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych. Skład oraz chemiczne i fizyczne własności tynków i zapraw używanych w konkretnych warunkach, a także sposób ich przechowywania są poza kontrolą i wpływem Metpolu, dlatego nie jest udzielona gwarancja na odporność towarów Metpol na korozję.
 6. Informacje dotyczące zastosowania wyrobów Metpol dostępne  są w katalogu oraz na stronie www.metpol.pl.
 7. Wyroby oferowane przez Metpol są oznakowane następująco:
  a) Profile do sufitów i ścian gipsowo-kartonowych mają nadruk: nazwa firmy, nazwa wyrobu, nr krajowej deklaracji zgodności oraz nr normy, oznaczenie kontrolera jakości. Pakowane są w paczki przy pomocy taśmy stalowej lub z tworzywa sztucznego, na paczce znajduje się etykieta, która zawiera: logo firmy, adres, nazwę wyrobu, ilość w opakowaniu, nr deklaracji zgodności oraz nr normy.
  b) Wieszaki i inne akcesoria do suchej zabudowy pakowane są w kartony oznaczone etykietą z następującymi danymi: logo firmy, nazwa wyrobu, ilość w opakowaniu, nr krajowej deklaracji zgodności, nr normy oraz nr kontrolera jakości, data produkcji; na wyrobach znajduje się znak „mp”.
  c) Narożniki i listwy pakowane są w papier lub folię i zabezpieczone są taśmą jednostronnie klejącą, na paczce znajduje się etykieta, która zawiera logo firmy, nazwę wyrobu, ilość w opakowaniu, nr krajowej deklaracji zgodności, nr normy oraz nr kontrolera jakości.
  d) Narożniki aluminiowe z siatką pakowane są w kartony lub paczki oznaczone etykietą z następującymi danymi: logo firmy, nazwa wyrobu, ilość w opakowaniu, nr krajowej deklaracji zgodności, nr normy oraz nr kontrolera jakości.
 8. Metpol wystawia krajową deklarację zgodności, w której oświadcza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz.U. nr 198 poz. 2041 z późn. zm.), że dany wyrób wyprodukowany przez Metpol jest zgodny ze specyfikacją techniczną. Krajowe deklaracje zgodności na dany wyrób są przechowywane przez Metpol. Nr i data krajowej deklaracji zgodności sa umieszczane na dokumencie handlowym – fakturze oraz na opakowaniu zbiorczym danego wyrobu.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą dotyczyć następujących niezgodności: jakości towaru niespełniającej wymogów określonych europejskimi normamii aprobatami technicznymi, różnic wynikających z ilości towaru wskazanej na fakturze i dokumencie WZ oraz faktycznie dostarczonej, różnic co do rodzaju towaru wskazanego na fakturze i dokumencie WZ, a faktycznie dostarczonego oraz stanu opakowań.
 2. Zamawiający ma obowiązek potwierdzenia dostawy oraz sprawdzenia jej niezwłocznie po otrzymaniu towaru. Wszelkie uszkodzenia oraz braki należy udokumentować w postaci protokołu lub na dokumencie WZ. Metpol nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i braki powstałe podczas rozładunku, podczas transportu dokonywanego na koszt i ryzyko Zamawiającego oraz wadliwego składowania towaru u Odbiorcy towaru.
 3. Reklamacje ilościowe i uszkodzenia w transporcie, gdy towar dostarczany jest przez Metpol, muszą być zgłoszone niezwłocznie, czyli w dniu dostawy, nie później jednak niż w ciągu 3 najbliższych dni roboczych. Reklamacje kierować należy do siedziby Metpolu w Suchym Lesie lub do danego oddziału w zależności od miejsca realizacji zamówienia, w formie pisemnej z załączoną dokumentacją oraz etykietą reklamowanej partii. Reklamacje będą rozpatrywane
  w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji do Metpolu. W przypadku uznania reklamacji za zasadną uzupełnienie brakującej ilości lub wymiana uszkodzonego towaru nastąpi przy najbliższej dostawie.
 4. Reklamacje jakościowe powinny być zgłoszone niezwłocznie, czyli w dniu dostawy, nie później jednak niż w ciągu 3 najbliższych dni roboczych bezpośrednio do siedziby Metpolu. Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru oraz całej dokumentacji dotyczącej sprzedaży razem z etykietą wyrobu, a także do pozostawienia do dyspozycji Metpolu reklamowanej partii przez okres 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji. Zamawiający zobowiązany jest też do umożliwienia przedstawicielowi Metpolu przeprowadzenia kontroli i pobrania próbek. Metpol będzie rozpatrywał reklamacje jakościowe w terminie nie dłuższym niż 21 dni od chwili doręczenia reklamacji do Metpolu.
 5. Metpol nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu za uszkodzenia spowodowane przez Zamawiającego lub osoby trzecie oraz błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.

Inne postanowienia

 1. „Ogólne warunki sprzedaży” znajdują zastosowanie wyłącznie w umowach zawieranych z przedsiębiorcami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 2. W umowach zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141. poz. 1176. 43 z późn. zm.)
 3. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Metpol są zabezpieczone według zasad i reguł postępowania określonych w Polityce Bezpieczeństwa Metpol sp. z o.o., sformułowanej w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
 4. W przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami o statusie konsumenta (przez którego rozumie się osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), Strony wyłączają rękojmię określoną w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego i ustawie o prawach konsumenta.
 5. Wszelkie spory związane ze sprzedażą towarów przez Metpol strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddać sprawę pod rozstrzygnięcie właściwych rzeczowo sądów powszechnych w Poznaniu jako wyłącznie właściwych.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest nieważne lub nieskuteczne, nie będzie miało to wpływu na ważność i skuteczność jakichkolwiek innych postanowień niniejszych warunków.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.